• ยินดีต้อนรับ Welcome

  • เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: สถาบันแม่ข่าย

  • "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

  • ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็น “สมองต้นความคิดและเป็นสถาบันบ่มเพาะ ‘คนดี’ ของชาติ”

 

ข่าวล่าสุด

                                                                

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


f t g m