history

       ในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างร่วมดำเนินโครงการโดยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนล่าง 8 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ในรูปแบบคณะทำงานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานคณะทำงาน และสถาบันอุดมศึกษาข้างต้นร่วมเป็นคณะทำงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะดำเนินการสหกิจศึกษาให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ ยั่งยืนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยสถาบันในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างจะร่วมมือกันสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตผ่านระบบสหกิจศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เครือข่ายอุดมศึกษาไทย และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

การดำเนินการโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ดำเนินการโดยเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ 3 ระดับ คือ ระดับเครือข่าย A ซึ่งกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ระดับเครือข่าย B ซึ่งประสานการดำเนินงานโครงการเพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประเด็น และระดับเครือข่าย C ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับปฏิบัติการ โดยเครือข่าย C เป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานเชิงประเด็นสหกิจศึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะทำงานได้เสนอกิจกรรมของโครงการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น คือ การจัดทำ web site, จัดทำฐานข้อมูล, จัด training for the trainers, นำเสนอผลดำเนินงานสหกิจศึกษาและประกวด best practice, จัดนิทรรศการแสดงผลปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษาหรือ ประจำภาคการศึกษา, จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา, จัดตั้งชมรมสหกิจศึกษาของเครือข่าย และศึกษาดูงานในสถาบันที่มีความเข้มแข็งด้านสหกิจศึกษา โดยใช้งบประมาณจำนวน 860,000 บาท และแต่ละสถาบันในเครือข่ายจะร่วมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการแต่ละ กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

การดำเนินโครงการสหกิจศึกษาจะมีส่วนช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายเปิดสอนสหกิจศึกษามากขึ้น มีนักศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยในปัจจุบันสถาบันในเครือข่ายจำนวน 8 สถาบัน ดำเนินการสหกิจศึกษาแล้ว 5 สถาบัน มีนักศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในระบบสหกิจศึกษาจำนวน 1,387  คน และ 129 องค์กร โดยคณะทำงานกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการไว้ว่า จำนวนสถาบันอุดมศึกษา จำนวนนักศึกษา และจำนวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยสถาบันในเครือข่ายจะร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Vision

สหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเข้มแข็ง มีคุณภาพ ยั่งยืน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

Mission

1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของภาคใต้ตอนล่าง
2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
3) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษา
4) สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตผ่านระบบสหกิจศึกษา
5) ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เครือข่ายอุดมศึกษาไทย และสมาคม
    สหกิจศึกษาไทย

Goals

1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาแก่สถาบัน การศึกษาองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และ
    นักศึกษา

2) ดำเนินการให้สหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษามากขึ้น
3) พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ สถาบันการศึกษาระหว่างเครือข่ายฯ และองค์กรผู้ใช้
    บัณฑิตให้สามารถสร้างบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติ
งานได้จริง

f t g m