history

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เริ่มโครงการ "หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา" (University Business Incubator :  UBI) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 โดยมีเป้าหมายให้ UBI ในสถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิด "ผู้ประกอบการรายใหม่" (Enterpreneurs) และ "บริษัทจัดตั้งใหม่" (Stat-up Companies) ที่จะได้ รับการดูแลให้มีพัฒนาการเจริญเติมโต โดยใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็น"บริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบในอนาคต" (Spin-off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งาน เชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้เพื่อผลกระโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษาและประเทศในระยะยาว

        UBI เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ทางด้านธุรกิจที่หลากหลาย การใช้พื้นที่และเวลาร่วมกันในการทำงาน (Shared Actions in Space and Time) เพื่อการลดต้นทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่การสนับสนุนด้านปัจจัยเชิง ธุรกิจต่างๆที่สามารถเร่งอัตราการเจริญเติมโตของบริษัทจนพร้อมที่จะดำเนิน ธุรกิจด้วยตนเอง

        ในปีงบประมาณ 2552 สกอ. กำหนดนโยบายสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ในรูปของเครือข่าย เพื่อดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจและสร้างผู้ ประกอบการที่มีศักยภาพสูง (Start-up Companies &Spin off companies) โดยให้หน่วย UBI ร่วมกันดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Concept Paper) ผ่านกลไกเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาในพื้นที่ภูมิภาค ทั้ง 9 แห่ง

f t g m