history

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดตั้งเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภูมิภาค โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านแผนงานของสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายในแต่ละภูมิภาค ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภูมิภาค (เครือข่าย C-เชิงประเด็น) โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1)  ทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและร่วมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผน
     ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
2)  ทำหน้าที่ถ่ายทอดแผนอุดมศึกษาระดับประเทศสู่การปฏิบัติในระดับสถาบัน รวมทั้งการติดตามประเมินผล
     การดำเนินงาน
3)  ทำหน้าที่ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแผน

f t g m