history

          เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ก่อตั้งในปี 2547 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการเปิดรับโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนสู่ ฐานราก ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย ทั้งของรัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 12 สถาบัน ดังนี้

1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ประธานเครือข่าย)
2)  มหาวิทยาลัยทักษิณ
3)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6)  มหาวิทยาลัยนารธิวาสราชนครินทร์
7)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
8)  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
9)  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
10)  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
11)  วิทยาลัยชุมชนสงขลา
12)  วิทยาลัยชุมชนสตูล

Vision

พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนล่างให้มีคุณภาพและยั่งยืนบนฐานการวิจัย

Mission

1)  วิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
2)  พัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศตลอดจนสร้างองค์ความรู้
     ใหม่ ทิศทางการวิจัย
3)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
4)  เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
5)  เพื่อเสริมสร้างการบริหารชุมชน นำไปสู่ภูมิภาค
6)  เพื่อความมั่นคง ความปลอดภัย ความสามัคคี และทัศนคติที่ดีแก่ชุมชน

Goals

          เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้และ เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน

f t g m