history

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณาเห็นว่าภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปิดเสรีทางการค้าทำให้ประชาคมโลกเชื่อมโยงกันเป็นสังคมหนึ่งเดียว และทวีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น สถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานผลิตและเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรที่มี ค่าและสำคัญยิ่งของประเทศจึงไม่สามารถที่จะดำเนินการและแข่งขันได้อย่างโดดเดี่ยว จำเป็นต้องเตรียมการและพร้อมรับสู่การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

          การสร้างความรวมมือและทำงานแบบบูรณาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วน ต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งกับต่างประเทศจะทำให้สถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็ง เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน การผนึกกำลังกันในลักษณะเครือข่ายจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สอดคล้องเหมาะสมที่ จะทำให้สถาบันอุดมศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

          เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา และผลักดันให้การดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเป็นกลไกหนึ่งของการดำเนิน งานเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เครือข่ายความร่วม มือระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็งเป็นเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดม ศึกษา โดยถือเป็นโครงสร้างหนึ่งของระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา และเป็นกลไกส่ง เสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการผลักดันเชิงนโยบายและร่วมแก้โจทย์ปัญหาของประเทศอีก ทางหนึ่งด้วย

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 กำหนดรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยยึด “พื้นที่” เป็นเกณฑ์ (area approach) ซึ่งมีข้อดีในเรื่องของความใกล้ชิดในพื้นที่ ความสะดวกในการเดินทางติดต่อประสานงาน และมีโจทย์ในพื้นที่คล้ายๆ กัน โดยจัดกลุ่มอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดของรัฐบาล และผนวกกรุงเทพฯ เข้าไว้ในภาคกลางเป็น 9 เครือข่าย ดังนี้

1) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
2) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
3) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
6) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
7)  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะใช้เครือข่ายกลางนี้เป็นแกนกลางในการทำงาน เพื่อดำเนินภารกิจอุดมศึกษา

f t g m