Vision

ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็น “สมองต้นความคิดและเป็นสถาบันบ่มเพาะ ‘คนดี’ ของชาติ”

Mission

1.  สร้างและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
2.  ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายอุดมศึกษากับภาคการผลิตและภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
3.  ส่งเสริมให้เครือข่ายอุดมศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

Goals

 

1.  เพื่อลดความซ้ำซ้อน ความแตกต่างและช่องว่างของระดับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (University Divide)
2.  เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเพิ่มมิติพลังความหลากหลาย (Synergy)
     และแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) ตามความเชี่ยวชาญที่กระจัดกระจาย
3.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
4.  เป็นเวทีระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
5.  เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
6.  เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการและใช้ประโยชน์ได้ทั้งเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
7.  เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัยที่ทำงานร่วมกับชุมชนและภาคการผลิต
8.  เพื่อให้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการชี้นำความคิด การเปลี่ยนแปลง และเป็นที่พึ่งแก่สังคม
9.  เพื่อให้เครือข่ายอุดมศึกษามีบทบาทในการส่งเสริม “คนดี” และเป็นตัวแบบที่ดีให้กับสังคม
10.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

 

f t g m