order

oder ohec

icon click คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 274/2558
   เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

icon click คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 217/2558
   เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภูมิภาค

icon click คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 108/2558
   เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษา

icon click คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 9/2556
   เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษ

icon click คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 422/2553

    เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (ฉบับที่ 6)

  oder psu

icon click คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0157/2558
   เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา

icon click คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2755/2556
   เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

icon click คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2812/2554
   เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

f t g m