structure

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาประกอบด้วยเครือข่ายในระดับต่างๆ ดังนี้

               1) เครือข่ายอำนวยการกลาง (เครือข่าย A)

               เป็นเครือข่ายอำนวยการระดับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำหน้าที่ในด้านการกำหนดและส่งผ่านนโยบายไปยังเครือข่ายอุดมศึกษา (9 เครือข่าย) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้คำแนะนำ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา มีองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ คือ คณะอนุกรรมการอำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธาน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

               2) เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (เครือข่าย B)

               เป็นเครือข่ายกลางในระดับภูมิภาค 9 เครือข่าย ทำหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายในระดับพื้นที่ รับและส่งนโยบายจากเครือข่ายอำนวยการกลางไปดำเนินการหรือส่งผ่านไปยังเครือข่ายเชิงประเด็น รวมทั้งกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น มีองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ คือ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค มีอธิการบดีของสถาบันแม่ข่ายเป็นประธาน แต่งตั้งโดนประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

               3) เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C)

               เป็นเครือข่ายที่อยู่ในกำกับดูแลของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และภารกิจเฉพาะด้าน ซึ่งอาจจะเป็น Agenda based, Issue based หรือ Function based มีองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ มีอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันแม่ข่ายของเครือข่ายเชิงประเด็นเป็นประธาน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค

เครือข่ายทั้ง 3 ระดับนี้สามารถแสดงเป็นโครงสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ดังนี้

Structure hednet


 

f t g m